Түгээмэл асуулт хариулт

Гар утсандаа хормын дотор

Банк хооронд шилжүүлэг хийхэд шууд орох боломжтой юу?

Банк хоорондын 3 сая төгрөгөөс доош дүнтэй, төгрөгөөс төгрөгийн дансанд шилжүүлсэн гүйлгээ шууд орно. Харин 3 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй болон валютын хөрвүүлэгтэй бүх гүйлгээ ажлын өдөр 16:00 цагаас өмнө хийгдсэн бол 2-3 цагийн дараа, 16:00 цагаас хойш хийгдсэн бол дараагийн ажлын өдөр хүлээн авагчийн дансанд орно.

Банк хоорондын валютын хөрвүүлэгтэй гүйлгээ хийсэн даруйд шууд орох уу?

Банк хоорондын валютын хөрвүүлэгтэй гүйлгээ ажлын өдрүүдэд 15:30 цагаас өмнө хийгдсэн бол 2-3 цагийн дараа ордог. Харин ажлын өдрүүдэд 15:30 минутаас хойш болон амралтын өдөр хийгдсэн гүйлгээ нь дараагийн ажлын өдөр дунджаар 10:00-12:30-н хооронд орно.

Цахим үнэмлэхний лавлагаа болон жолооны үнэмлэхээр данснаас бэлэн зарлага хийх боломжтой юу?

Хүчин төгөлдөр иргэний үнэмлэх болон хүчинтэй гадаад паспортоор зарлагын гүйлгээ хийнэ. Цахим үнэмлэхний лавлагаа болон жолооны үнэмлэхээр зарлагын гүйлгээ хийх боломжгүй байдаг.

Танай банкинд IBAN код гэж байдаг уу?

IBAN код гэдэг нь Европын орнуудын банкуудад байдаг код бөгөөд та ХХБ-ны SWIFT код ашиглан гадаад гуйвуулга шилжүүлэх хийх, хүлээн авах боломжтой.

Төрийн сангийн данс руу гүйлгээ хийхэд "таны гүйлгээ хийх хугацаа хэтэрсэн байна" гэсэн алдаа заагаад байна.

Төрийн сангийн гүйлгээ зөвхөн ажлын өдрүүдэд ажлын цагаар хийгддэг.

Гадаад гуйвуулга хийхэд юу юуг анхаарах вэ?

Та гадаад гуйвуулга хийх бол хүлээн авагчийн нэр, дансны дугаар, хүлээн авагчийн банкны SWIFT код, банкны хаяг, төлбөрийн зориулалтын мэдээллийг дэлгэрэнгүй, үнэн зөв мэдэж байх шаардлагатай.

Гадаад гуйвуулга хийгдэх хугацаа

Гадаад гуйвуулга ажлын 1-3 хоногт хийгдэнэ.